blocks
Applymycv.gr
       
blocks

E-Commerce Customer Service Co-Worker (8- 6 )

: (EC8_0819)
: 26/8/2019
χουμε να κοιν ραμα στην ΙΚΕΑ: να βοηθομε τους πελτες μας να απολαμβνουν μια καλτερη καθημεριν ζω στο σπτι. Δνουμε μεγλη σημασα στο ραμ μας.

 

λοι εμες επιλγουμε να εργαζμαστε στην ΙΚΕΑ γιατ μοιραζμαστε τη μοναδικ εταιρικ κουλτορα και αξες. Εμαστε παθιασμνοι με τη δουλει μας και προσπαθομε καθημεριν να εμαστε ιδιατερα αποδοτικο. Παρλληλα μως με την προσπθεια για υψηλ απδοση διασκεδζουμε και βινουμε μια ανθρωποκεντρικ προσγγιση στην εργασα μας.

 

ταν δουλεεις μαζ μας, θα απολαμβνεις τη συνεργασα με μια ποικιλμορφη ομδα ανθρπων που χαρονται να δουλεουν μαζ. Θα εσαι μρος μιας ανοιχτς κουλτορας ενσωμτωσης που μπορες να εσαι ο εαυτς σου. Στην ΙΚΕΑ κνουμε πντοτε τη δουλει μας γνωρζοντας τι μπορον να επιτευχθον σπουδαα πργματα ταν πολλο νθρωποι εργζονται μαζ.

 

Για τα κεντρικ γραφεα της εταιρας μας αναζητομε, αναζητομε:

 


E-Commerce Customer Service Co-Worker
(8-ωρη Απασχληση /6μηνη Σμβαση)
 (EC8_0819)

 

 

Αναφερμενος/η στην E-Commerce Customer Service Team Leader (συνημμνο το οργανγραμμα), οι κριες αρμοδιτητς σoυ εναι:

 

 • Παρχεις την καλτερη δυνατ εξυπηρτηση στον πελτη
 • Παρακολουθες το εππεδο της παρεχμενης εξυπηρτησης απ τους εξωτερικος συνεργτες (Μεταφορικς εταιρεες και Συναρμολγηση) σε σχση με τις απαιτσεις και προδιαγραφς της εταιρεας
 • Διαχειρζεσαι ψογα τα παρπονα των πελατν, δνεις σαφες οδηγες, προτενεις δραστηριτητες που κερδζουν τον πελτη
 • Ελγχεις το ηλεκτρονικ ταχυδρομεο της εξυπηρτησης πελατν του ηλεκτρονικο καταστματος, απαντς στα ερωτματα των πελατν και επιλεις τις υποθσεις τους, ενημερνοντας ταυτχρονα τη βση δεδομνων του συστματος CRM
 • Συμβλλεις ενεργ, για να ευπρεπς, ασφαλς και καθαρ (σαν καινοριο) περιβλλον σμφωνα με την εικνα και τους καννες της ΙΚΕΑ
 • Εφαρμζεις τις ρουτνες και τις διαδικασες του τμματος πως ανατθενται βσει των εταιρικν οδηγιν

 

Απαρατητα Προσντα:

 

 • Προσανατολισμς στην Εξυπηρτηση του Πελτη
 • Αποτελεσματικτητα, προγραμματισμς & οργνωση
 • Ικαντητα διαχερισης κρσεων και δσκολων καταστσεων
 • Ομαδικ πνεμα και καλ επικοινωνα
 • Γνση της Αγγλικς Γλσσας
 • Γνση ηλεκτρονικν υπολογιστν (με μφαση στο excel)
 • Απολυτριο Λυκεου
 • Τουλχιστον 2 χρνια εμπειρας σε εξυπηρτηση πελτη

 

Επιθυμητ Προσντα:

 

 • Πτυχο ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Επιπλον ξνες γλσσες
 • Γνση Navision

 

Εν εσαι:

Εργζεσαι δνοντας το σωστ παρδειγμα; Θλεις να εκφρζεις νες, τολμηρς ιδες, χοντας επγνωση του κστους και παραμνοντας απλς/;

Εσαι χαμογελαστς/η και ενθουσιδης; Επιθυμες να γνεσαι καλτερος/η καθημεριν; Δεν σου αρσει η δουλει γραφεου και στοχεεις στην καλτερη δυνατ εξυπηρτηση του πελτη; χεις πθος για το χρο του εππλου και την αγορ λιανικς;

 

Τι προσφρουμε:

Προσφρουμε τη δυναττητα να εργαστες σε να περιβλλον μσα στο οποο μπορες να μθεις, να αναπτσσεσαι και να χεις σημαντικς ευκαιρες εξλιξης.

 

Η ΙΚΕΑ εναι η μεγαλτερη εταιρα στον κσμο σε πωλσεις εππλων και ειδν οικιακο εξοπλισμο με 422 καταστματα σε 50 χρες και με ραμα τη δημιουργα μιας καλτερης καθημερινς ζως για τους πολλος του κσμου.

 

Στην Ελλδα και στην Κπρο η ΙΚΕΑ ξεκνησε το 2000 τις δραστηριτητς της μσω του Ομλου FOURLIS και σμερα, λειτουργον 5 καταστματα στην Ελλδα (Αθνα, Θεσσαλονκη, Λρισα, Ιωννινα), 1 κατστημα στην Κπρο και 1 κατστημα στη Σφια Βουλγαρας. Επσης λειτουργον 9 Κντρα Παραγγελιν & Παραλαβν (Ρδος, Πτρα, Χανι, Ηρκλειο, Κομοτην, Καλαμτα και Βρνα,  Μπουργκς και Πλοβντιφ Βουλγαρας).

 

Εν θλεις να γνεις μλος της ομδας μας, στελε μας το πλρες βιογραφικ σου σημεωμα συμπληρνοντας την on line ατηση στο http://www.fourlisgroup-careers.gr/el/send-cv-direct.html μχρι τις 25 Σεπτεμβρου 2019.


;
...
:Share to facebookShare to Twitter
Schoolnet Job search
Copyright Applymycv.gr | 2007-2019